Còng vùi mình dưới cát, không dễ nhìn thấy

Còng vùi mình dưới cát, không dễ nhìn thấy